خبر فوری از نپال/فرخنده می گوید این پیکر عباس نیست

ایرن- گروه اکوتوریسم: جستجو گران در یکی از کرانه های رود تریشویلی یک جسد پیدا کرده اند. جسدی که نپالی ها می گویند می تواند پیکر عباس جعفری باشد.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، اما فرخنده صادق همسر عباس و نیز دیگر ایرانیان همراه او اصرار کرده اند که این جسد نمی تواند عباس جعفری باشد. استدلال نپالی ها این است که به طور معمول پس از گذشت یک هفته در آب، چهره و اندام فرد مغروق بسیار تغییر می کند واز سوی دیگر در هفته گذشته هیچ گزارشی مبنی بر غرق شدن فردی در رودخانه تشویلی منتشر نشده است. بنابر این همین جسد باید قاعدتا عباس جعفری باشد.
اما فرخنده و همراهانش به خاطر برخی نشانه های ظاهری، اصرار دارند که این جسد، عباس نیست. با اصرار فرخنده و همراهانش گروه نپالی پذیرفته اند که جستجو را ادامه دهند.

/ 1 نظر / 10 بازدید
برج سینا !

عباث بر میگرده. مطمئنم