پاسخی اجمالی به اهانت های حمید امامی

 

حضور همکار سازمانی جناب امامی و دوست با ذوق ایشان عارف اجاقی "تُرک زبان"

جالب بود اینآموزش زبان شما که البته به واسطه ی عاف خان دریافت و در گستره ای عمومی منتشر فرموده اید. اما نکاتی را معروض می دارم که قابل تامل هستند:

1)       این مطلب از اساس با تفکر ِتحقیر، تهیه شده و استهزا در آن موج می زند. امری که با مراد تبلیغ شده ی شما تفاوت دارد.

2)        سازمان ما که پرچم دار تبلیغ "دین ، اخلاق کمال و ادب" است اگر فرصتی برای واکاوی خود را به همین نیروهای موجود بدهد و جرات شنیدن نقد – نه تخریب و غرولندها- را داشته باشد ،وامصیبتا عرش را به فرش می دوزد چه رسد منتقدان از بیرون ما را به بررسی بنشینند. همین کار خود را با آیات سوره لـُمزه قیاس بزنید !

3)        آن دوست "تُرک زبان" شما شک نکنید که جز همین اصوات تمسخر چیزی از ادبیات آذری نصیب نداشته ! اگر داشت ممنون میشوم همین مطلب را به رسم الخط و دستور زبان آذری برای آموزش فارسی تهیه فرمایند!

4)        شما که دایعه ی خبر نگاری آن هم از نوع فرهنگی و ادبی را علم کرده و یدک می کشید و البته باید ارشد بودنتان را هم مورد تاکید قرار دهم چرا نوشته ی خود را به رسم و اصول نویسندگی دوبار از رو نخوانده اید؟ که اگر می خواندید می فهمیدید این نوشتار آموزش نیست لجن مال کردن است. برای مثال اسامی خاصی که فرهنگستان زبان فارسی معظم در معادل سازی آنها سخت در گِل مانده را با کج و کوله کردن همان اسامی، به تن زبان آذری وصله فرموده اید ( کبریت را چرا فکر میکنید واژه ای فارسی است؟ یا کامپیوتر و جالب تر همین "تگرگ" که تُرک ها برای آن واژه ی سراسر معنا دارند و فارسی زبانان از هند به عاریه دارندش) . شما اول باید می فهمیدی که تگرگ در فارسی چه نامیده می شود و بعد چنان اعوجاج زبانی دوست محترمتان را با شعف منتشر می کردی. آذری ها برای تگرگ این واژه هندی ،کلمه " دُلو" به معنای توپُر را به کار می برند نه عبارت کج و معوجی که آقایان ادعا فرموده اید. ممنون شما می شوم فارسی "گازوئیل" را منتشر کنید! تا من همه نوشته ها یم را پس بگیرم!

6)       ماهی تابه یا تاوه را که چنین زیبا تغییر داده و فضل و درایت خود به واسطه ی آن نمایش داده اید به هیچ روی و طریق به تُرک ها نمی چسبد و این عبارت تنها کاربردش می تواند معرف یکی از شما دو تن باشد ولاغیر . چرا که در تُرکی ماهی معنایی دیگر دارد و باید گفت ایضا تگرگ ! 

7)       اگر توان بهره گیری از ذهن خود را داشتید نام اصیل تُرکی گلابی را به راحتی به خاطر می آوردید . البته خطا متوجه همان دوست مدعی تُرک بودن است چون این انسان ترحم انگیز برای اینکه خود را مفتخر به فارس بودن کند همه چیزش را گُم کرده و یادش نیست که پدر و مادرش " امرود " این کلمه باستانی و اصیل ترکی را به کار می برده اند نه چون ایشان قلابی باشند و بی هویت

همین هم بیش از توان و تحمل شما شد . کفایت بود دو بند نخست . چرا که قریب به اتفات کلماتی که برای استهزائ زبان زنده و غنی تُرکی از فارسی مثال آورده و  کج و کوله اش را به تُرک ها نسبت داده اید یا عربی است یا هندی – سانسکریتی ! سازمان ما سال ها پیش از این فروپاشیده بود نیاز نبود شما با انتشار این مزالب سخیف توان نیروها را باز انتشار دهید. سیستم گزینش سازمان تاکید بر اطاعت مطلقه دارد. آنکه را که با تامل و تفکر و مطالعه میانه ای باشد سریع شناسایی کرده و حذفش می کند البته اگر اشتباها وارد سازمان شده باشد . همت بر جلوگیری از ورود به سازمان است.  آن ها هم که از دستشان در می رود را با صدها حکم حراست پرسنلی و احکام گزینشی و یا تخلفات اداری برای تاخیر ورود و خروج  ... شمعآجینش می کنند.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید